БАР 25. СЕПТЕМБРА – Освештање Саборног храма Светог Јована Владимира у Бару

  • Митрополит црногорско-приморски Амфилохије казао је да на осве­шта­њу храма Светог Јована Владимира у Бару оче­ку­је ве­ли­ки број Ба­ра­на све три вје­ре „као што су по­мо­гли и ње­го­ву из­град­њу“.

 

hram-2
-За ри­мо­ка­то­ли­ке је то би­ло и оче­ки­ва­но, али тре­ба зна­ти да је био и зна­тан број до­на­то­ра му­сли­ман­ске вје­ро­и­спо­ви­је­сти, до­дао је он. Митрополит је за Радио Бар истакао да бла­го­да­ри ру­ко­вод­ству Ба­ра из 2009. го­ди­не, и ра­ни­је, за нај­љеп­ше зе­мљи­ште ко­је је град без на­док­на­де усту­пио за град­њу хра­ма.

-Бу­гар­ски ма­на­стир Зо­граф на Све­тој Го­ри чу­ва гла­ву Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра и Са­бор њи­хо­вих ста­ра­ца одо­брио је од­лу­ку о ње­ном до­но­ше­њу у Бар. Ме­ђу­тим, од­лу­ка тре­ба да про­ђе кроз ду­пли Са­бор ста­ра­ца Све­те Го­ре, ко­ји је тре­ба­ло да се са­ста­не при­је не­ко­ли­ко да­на, али се то ни­је де­си­ло. Ва­се­љен­ски Па­три­јарх ми је обе­ћао да ће кон­так­ти­ра­ти Све­тог Пр­вог, ка­ко на­зи­ва­ју пред­сјед­ни­ка Све­те Го­ре, и по­сре­до­ва­ти да ло­ба­ња бу­де ту, на осве­шта­њу. У жи­вом кон­так­ту сам са ар­хи­е­пи­ско­пом Пра­во­слав­не Цр­кве Ал­ба­ни­је г. Ана­ста­си­јем, ко­ји је обе­ћао да ће мо­шти Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра до­ни­је­ти за ту при­ли­ку. За­мо­ли­ли смо и пред­сјед­ни­ка Ву­ја­но­ви­ћа да ус­по­ста­ви кон­такт ‘др­жа­ва са др­жа­вом’, ка­ко би тај чин био и зва­нич­но ве­ри­фи­ко­ван. У Охри­ду се чу­ва по­длак­ти­ца Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра, у Цр­кви Све­тог Ни­ко­ла­ја, од стра­не Ма­ке­дон­ске пра­во­слав­не цр­кве, и има­мо обе­ћа­ње њи­хо­вог ар­хи­е­пи­ско­па Ти­мо­те­ја, мог сту­ден­та, да ће и она би­ти до­не­се­на, из­ја­вио је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је, преноси портал Аналитика.

Пре­ма ри­је­чи­ма Ми­тро­по­ли­та, Све­ти Јо­ван Вла­ди­мир је све­тац ује­ди­ни­тељ ко­га по­шту­ју сви и нор­мал­но је да се сви на­ђу на све­ча­но­сти 25. сеп­тем­бра. Митрополит Ам­фи­ло­хи­је је ис­та­као да је храм ра­стао и мије­њао се ка­ко се ми­је­њао и од­нос Ба­ра и Цр­не Го­ре пре­ма ре­ли­ги­ји, на­ро­чи­то вјер­ни­ка Пра­во­слав­не Цр­кве.

-По­че­ли смо да гра­ди­мо без ди­на­ра, а пр­ви при­ло­жник био је Ба­ра­нин Алек­сан­дар Ни­ки­то­вић, са­вјет­ник не­ка­да­шњег пред­сјед­ни­ка Ср­би­је Во­ји­сла­ва Ко­шту­ни­це. Љу­ди су да­ва­ли но­вац, не­ко по евро, не­ко ви­ше, ор­га­ни­зо­ва­не су до­на­тор­ске ве­че­ри у Ба­ру и Бе­о­гра­ду. Мо­рам да ис­так­нем јед­ну осо­бу – при­ло­жни­ка Црм­ни­ча­ни­на др Вла­да Вук­че­ви­ћа из Глу­хог До­ла, ко­ји ра­ди као оф­тал­мо­лог у Лос Ан­ђе­ле­су, ли­је­чио је и па­три­јар­ха Па­вла. Дао је по­за­ма­шан при­лог, ико­но­стас ко­јег ће сви ви­дје­ти у хра­му, ис­та­као је Мми­тро­по­лит, на­гла­сив­ши да се по­ста­вља­ју и брон­за­на вра­та, њих 12, „ка­квих не­ма не са­мо у Цр­ној Го­ри, већ и ши­ре, од че­га су глав­на те­шка дви­је то­не“.

Он је под­сје­тио на не­ми­ли до­га­ђај при­је не­ко­ли­ко го­ди­на, ка­да су у те­ме­љи­ма пу­ним во­де про­на­ђе­на ти­је­ла дво­ји­це дје­ча­ка.

-На­жа­лост, док су ис­ко­па­ни би­ли са­мо те­ме­љи, два бра­та, два ма­ла Ци­ган­че­та, про­на­ђе­на су мр­тва. Све ин­ди­ци­је го­во­ре да се ни­је­су уда­ви­ли ту, већ су уби­је­ни не­гдје дру­го и до­не­се­ни. Они ће би­ти на­сли­ка­ни уну­тар хра­ма – то је не­ко Бо­жје зна­ме­ње. Све што је истин­ски све­то и ча­сно, оно се те­ме­љи на жр­тви, а и овај храм је храм жр­тве­ног кра­ља Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра. Та­ко и та дје­ца, Бог зна ка­ко су се ту на­шла, на свој су на­чин у те­ме­љи­ма овог хра­ма, а ти­ме те­ме­љи по­ста­ју још бе­смрт­ни­ји“, ис­та­као је Ми­тро­по­лит.

Извор: Митрополија црногорско-приморска

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар