Слободна Херцеговина » БАР 25. СЕПТЕМБРА – Освештање Саборног храма Светог Јована Владимира у Бару

БАР 25. СЕПТЕМБРА – Освештање Саборног храма Светог Јована Владимира у Бару

  • Митрополит црногорско-приморски Амфилохије казао је да на осве­шта­њу храма Светог Јована Владимира у Бару оче­ку­је ве­ли­ки број Ба­ра­на све три вје­ре „као што су по­мо­гли и ње­го­ву из­град­њу“.

 

hram-2
-За ри­мо­ка­то­ли­ке је то би­ло и оче­ки­ва­но, али тре­ба зна­ти да је био и зна­тан број до­на­то­ра му­сли­ман­ске вје­ро­и­спо­ви­је­сти, до­дао је он. Митрополит је за Радио Бар истакао да бла­го­да­ри ру­ко­вод­ству Ба­ра из 2009. го­ди­не, и ра­ни­је, за нај­љеп­ше зе­мљи­ште ко­је је град без на­док­на­де усту­пио за град­њу хра­ма.

-Бу­гар­ски ма­на­стир Зо­граф на Све­тој Го­ри чу­ва гла­ву Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра и Са­бор њи­хо­вих ста­ра­ца одо­брио је од­лу­ку о ње­ном до­но­ше­њу у Бар. Ме­ђу­тим, од­лу­ка тре­ба да про­ђе кроз ду­пли Са­бор ста­ра­ца Све­те Го­ре, ко­ји је тре­ба­ло да се са­ста­не при­је не­ко­ли­ко да­на, али се то ни­је де­си­ло. Ва­се­љен­ски Па­три­јарх ми је обе­ћао да ће кон­так­ти­ра­ти Све­тог Пр­вог, ка­ко на­зи­ва­ју пред­сјед­ни­ка Све­те Го­ре, и по­сре­до­ва­ти да ло­ба­ња бу­де ту, на осве­шта­њу. У жи­вом кон­так­ту сам са ар­хи­е­пи­ско­пом Пра­во­слав­не Цр­кве Ал­ба­ни­је г. Ана­ста­си­јем, ко­ји је обе­ћао да ће мо­шти Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра до­ни­је­ти за ту при­ли­ку. За­мо­ли­ли смо и пред­сјед­ни­ка Ву­ја­но­ви­ћа да ус­по­ста­ви кон­такт ‘др­жа­ва са др­жа­вом’, ка­ко би тај чин био и зва­нич­но ве­ри­фи­ко­ван. У Охри­ду се чу­ва по­длак­ти­ца Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра, у Цр­кви Све­тог Ни­ко­ла­ја, од стра­не Ма­ке­дон­ске пра­во­слав­не цр­кве, и има­мо обе­ћа­ње њи­хо­вог ар­хи­е­пи­ско­па Ти­мо­те­ја, мог сту­ден­та, да ће и она би­ти до­не­се­на, из­ја­вио је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је, преноси портал Аналитика.

Пре­ма ри­је­чи­ма Ми­тро­по­ли­та, Све­ти Јо­ван Вла­ди­мир је све­тац ује­ди­ни­тељ ко­га по­шту­ју сви и нор­мал­но је да се сви на­ђу на све­ча­но­сти 25. сеп­тем­бра. Митрополит Ам­фи­ло­хи­је је ис­та­као да је храм ра­стао и мије­њао се ка­ко се ми­је­њао и од­нос Ба­ра и Цр­не Го­ре пре­ма ре­ли­ги­ји, на­ро­чи­то вјер­ни­ка Пра­во­слав­не Цр­кве.

-По­че­ли смо да гра­ди­мо без ди­на­ра, а пр­ви при­ло­жник био је Ба­ра­нин Алек­сан­дар Ни­ки­то­вић, са­вјет­ник не­ка­да­шњег пред­сјед­ни­ка Ср­би­је Во­ји­сла­ва Ко­шту­ни­це. Љу­ди су да­ва­ли но­вац, не­ко по евро, не­ко ви­ше, ор­га­ни­зо­ва­не су до­на­тор­ске ве­че­ри у Ба­ру и Бе­о­гра­ду. Мо­рам да ис­так­нем јед­ну осо­бу – при­ло­жни­ка Црм­ни­ча­ни­на др Вла­да Вук­че­ви­ћа из Глу­хог До­ла, ко­ји ра­ди као оф­тал­мо­лог у Лос Ан­ђе­ле­су, ли­је­чио је и па­три­јар­ха Па­вла. Дао је по­за­ма­шан при­лог, ико­но­стас ко­јег ће сви ви­дје­ти у хра­му, ис­та­као је Мми­тро­по­лит, на­гла­сив­ши да се по­ста­вља­ју и брон­за­на вра­та, њих 12, „ка­квих не­ма не са­мо у Цр­ној Го­ри, већ и ши­ре, од че­га су глав­на те­шка дви­је то­не“.

Он је под­сје­тио на не­ми­ли до­га­ђај при­је не­ко­ли­ко го­ди­на, ка­да су у те­ме­љи­ма пу­ним во­де про­на­ђе­на ти­је­ла дво­ји­це дје­ча­ка.

-На­жа­лост, док су ис­ко­па­ни би­ли са­мо те­ме­љи, два бра­та, два ма­ла Ци­ган­че­та, про­на­ђе­на су мр­тва. Све ин­ди­ци­је го­во­ре да се ни­је­су уда­ви­ли ту, већ су уби­је­ни не­гдје дру­го и до­не­се­ни. Они ће би­ти на­сли­ка­ни уну­тар хра­ма – то је не­ко Бо­жје зна­ме­ње. Све што је истин­ски све­то и ча­сно, оно се те­ме­љи на жр­тви, а и овај храм је храм жр­тве­ног кра­ља Све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра. Та­ко и та дје­ца, Бог зна ка­ко су се ту на­шла, на свој су на­чин у те­ме­љи­ма овог хра­ма, а ти­ме те­ме­љи по­ста­ју још бе­смрт­ни­ји“, ис­та­као је Ми­тро­по­лит.

Извор: Митрополија црногорско-приморска

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстовe са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да преносе само они сајтови који користе српско писмо
О аутору

Оставите коментар
* Закон о јавном информисању – члан 38: Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

Мишљења изнијета у коментарима приватно су мишљење аутора коментара и не представљају ставове редакције Слободна Херцеговина