ДВАДЕСЕТИ ЋОРОВИЋЕВИ СУРЕТИ ПИСАЦА „Српска проза данас“

Ове го­ди­не ће се у Билећи, од 20. до 23. сеп­тем­бра 2018. го­ди­не, одр­жа­ти двадесети Ћо­ро­ви­ће­ви су­сре­ти писаца  „Срп­ска про­за да­нас“, а у Гац­ку На­уч­ни скуп историчара.На Сусретима учествују прозни писци и књижевни критичари.

У скло­пу Сусрета „Срп­ска про­за да­нас“ у Би­ле­ћи, поред књижевне вечери, посјете писаца школама и вечери лауреата, одр­жа­ва се и окру­гли сто о књи­жев­ном дје­лу до­са­да­шњих до­бит­ни­ка На­гра­де „Све­то­зар Ћо­ро­вић“.

На ово­го­ди­шњим су­сре­ти­ма тема Округлог стола је Књижевно дјело  Добрила Ненадића, добитника Награде 2005. године.

На Окру­глом сто­лу о књи­жев­ној те­ми го­во­ре књи­жев­ни кри­ти­ча­ри, исто­ри­ча­ри књи­жев­но­сти, про­фе­со­ри уни­вер­зи­те­та.

Награду „Светозар Ћоровић“ до сада су добили: 1997. До­бри­ца Ћо­сић за ро­ман Вре­ме вла­сти; 1998. Дра­го­слав Ми­ха­и­ло­вић за ро­ман Зло­тво­ри; 1999. Мо­мо Ка­пор за ро­ман Успо­ме­не јед­ног цр­та­ча; 2000. Ми­ло­ван Да­ној­лић за књи­гу про­зе Ба­ла­да о си­ро­ма­штву; 2001. Ан­то­ни­је Иса­ко­вић за књи­гу про­зе Не­ста­ја­ње; 2002. Ми­ро Вук­са­но­вић за ро­ман То­чи­ло; 2003. Ра­до­слав Бра­тић за ро­ман Трг со­ли; 2004. Бран­ко Бр­ђа­нин Ба­јо­вић за ро­ман Ми­ха­ил; 2005. До­бри­ло Не­на­дић за ро­ман По­бед­ни­ци; 2006.Рај­ко Пе­тров Но­го (Је­чам и ка­ло­пер) и Го­ран Пе­тро­вић (Раз­ли­ке); 2007. Су­сре­ти ни­­су одр­жа­ни; 2008. Јо­ван Ра­ду­ло­вић за ро­ман Од Ог­ње­не до Бла­ге Ма­ри­је; 2009. Су­сре­ти ни­­су одр­жа­ни; 2010. Ан­ђел­ко Ану­шић за ро­ман Про­зор отво­рен на ви­си­ба­бу и ку­ку­рек; 2011. Мирослав Тохољ за роман Звона за Тројицу; 2012. Драго Кекановић за роман Вепрово срце; 2013. Емир Кустурица за збирку приповједака Сто јада; 2014. Срђан Милићевић за књигу приповједака Слова у песку; 2015. Мирослав Јосић Вишњић за књигу Ђурђевдан и други датуми; 2016. Радован Бели Марковић за роман Путникова циглана; 2017. Лабуд Драгић за роман Кукавичја пилад.

Извор:Просвјета

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар