ZNANJE ČINI RAZLIKU: Najprofitabilnija investicija svakog poslodavca

 • Ulaganje u znanje predstavlja najprofitabilnije ulaganje za svakog poslodavca. Ako želite efikasno da upravljate ljudskim resursima, ili vam je potrebna pouzdana regrutacija, selekcija i osposobljavanje kandidata za novo radno mesto ili prekvalifikacija i dokvalifikacija zaposlenih… prava adresa je RICO TRAINING CENTRE JPOA

Detalj sa jednog od predavanja Rico training centre

U uslovima sve veće nepredvidivosti i kompleksnosti današnjice, glavno pitanje je kako održati preduzeće sposobnim da odgovori stalnim promenama i izazovima svoga okruženja. Sa procesom globalizacije i ekspanzijom kvaliteta, kao i težnjom da se ostvari maksimalna produktivnost uz minimalne troškove, ljudski resursi su zauzeli centralno mesto u poslovanju.

ZAŠTO JE SVE KOMPLIKOVANIJE UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA?

S obzirom da ljudi poseduju sve više znanja i informacija, važnost ljudskog kapitala raste i upravljanje ljudskim resursima je sve komplikovanije.

Kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave kadrove koji će ostvariti postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća?

Radi ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja, nužno je dobro organizovanje, a tome služi menadžment ljudskih resursa koji podrazumeva obezbeđivanje, razvoj, održavanje, prilagođavanje, usmeravanje i korišćenje ljudskih potencijala u skladu sa ciljevima preduzeća, uz istovremeno poštovanje individualnih potreba i ciljeva zaposlenih.

Ljudski faktor predstavlja vredan i specifičan resurs i ključni izvor konkurentske prednosti. Od stepena osposobljenosti za rad, razvijenosti radnih navika, kreativnosti i motivisanosti zaposlenih, zavisi u krajnjoj liniji, realizacija postavljenih ciljeva i misije preduzeća.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

„SPOSOBNOST DA SE POSAO OBAVI PREKO LJUDI“

U cilju podizanja sveukupne efikasnosti poslovanja, potrebno je obezbediti odgovarajući sistem komuniciranja, faktore motivacije, principe vrednovanja rada i sl. Otuda se sve više zahteva interdisciplinarni pristup u upravljanju kadrovskim resursima. Ako je upravljanje, kao što je to jezgrovito isticala Meri Parker Folet „Sposobnost da se posao obavi preko ljudi“, onda u realizaciji poslovnih funkcija preduzeća, područje kadrova ima više dimenzionalnu ulogu.

Uzeto, u najširem smislu, kadrovska funkcija obuhvata:

 • procenu sadašnjih i budućih potreba za kadrovima
 • identifikovanje kadrovskih resursa
 • privlačenje i selekciju kadidata
 • pripremu i usmeravanje
 • raspoređivanje i unapređivanje
 • prilagođavanje uslova rada
 • obrazovanje
 • prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
 • stimulisanje i vrednovanje rezultata rada

 

Zbog odlučujuće uloge ljudskih faktora u poslovanju preduzeća, smatra se da su investicije u kadrove daleko atraktivnije u odnosu na ulaganja u fizički kapital.

Prednjačenje na području aktiviranja kadrovskih resursa postaje jedna od najbitnijih komponenti za obezbeđivanje opstanka i rasta preduzeća. Dinamičnost i vitalnost preduzeća odraz su kadrovske strukture i njene sposobnosti da kroz svoje progresivno obavljanje osposobi preduzeće za realizaciju novih razvojnih projekata.

Ljudski resursi predstavljaju kamen temeljac dugoročnog uspeha organizacije i trajni izvor njene konkurentske prednosti.

Image from Pixabay

UŠTEDITE I VREME I NOVAC

RICO TRAINING CENTRE, Vaš saveznik ka postizanju planiranih ciljeva, u posebnom postupku vrši procenu znanja, veština i stavova stečenih obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom, kao JPOA- javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih i registrovano pravno lice za poslove zapošljavanja kod Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

RICO TRAINING CENTRE, za poznatog poslodavca, vrši regrutaciju, selekciju i osposobljavanje kandidata. Da biste pronašli odgovarajući profil radnika i angažovali stručno lice, kao Vaš pouzdan posrednik u zapošljavanju, vršimo:

 • oglašavanje potrebe za zapošljavanjem i promovisanjem putem društvenih mreža
 • pretragu naše baze kandidata koji ispunjavaju uslove koje Vi definišete
 • upućivanje kandidata koji ispunjavaju uslove, na Vaš krajnji odabir.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Najpre, pristupamo fazi Regrutacije kao procesu u kojem na osnovu vaših definisanih potreba, u pogledu broja potrebnih radnika i iskazanih zahteva u pogledu njihovih traženih znanja, kvalifikacija, sposobnosti i veština, obavljamo primarnu i sekundarnu selekciju, što podrazumeva sledeće faze:

 • Proveru psiho-fizičkih i motornih sposobnosti kandidata
 • Proveru kaznene i prekršajne evidencije za kandidate
 • Teoretsku proveru postojećeg znanja kandidata iz više oblasti: propisi iz oblasti bezbednosti drumskog prevoza putnika i tereta; propisi o vremenu upravljanja vozača; upotreba digitalnog i analognog tahografa; procedura pripreme i pregleda vozila za obavljanje drumskog prevoza.
 • Praktičnu proveru kandidata u pogledu utvrđivanja vozačkih veština-procena stila i tehnika vožnje kandidata tokom individualnog upravljanja vozilom.

 Sa kandidatima, koji kroz navedene faze selekcije budu pozitivno ocenjeni, sledi intervju sa ciljem utvrđivanja njihove spremnosti da odgovore na zahteve radnog mesta, a u skladu sa uslovima koje ste Vi ponudili-primanja, bonusi, stimulacije, pravni status.

Digitalni tahografi imaju za ccilj da smanje administrativno opterećenje za transportnu industriju i eliminišu sve oblike neovlašćenog ponašanja (pixabay.com)

OBUKA ZA STICANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Po završenoj selekciji, za odabrane kandidate, u dogovoru sa Vama, organizujemo postupak osposobljavanja kandidata kroz različite programe obuka, u zavisnosti od konkretnih potreba.

U skladu sa programima OBUKA za sticanje STRUČNIH KOMPETENCIJA u drumskom saobraćaju, obezbeđujemo sledeće:

 • neophodno znanje o propisima iz oblasti bezbednosti drumskog prevoza putnika i tereta; o postupku pripreme vozila za obavljanje drumskog prevoza; o načinu vođenja brige i evidencije o tehničkoj ispravnosti, održavanju vozila i tehničkim pregledima
 • sticanje znanja u pogledu konvencija i propisa koji regulišu obavljanje nacionalnog i međunarodnog prevoza putnika i tereta
 • upoznavanje sa principima i tehnikama bezbedne, ekonomične, energetski efikasne i ekološke vožnje
 • ovladavanje etičkim normama i kodeksima ponašanja vozača u drumskom prevozu putnika i tereta i preventivnim merama za bezbednost i zdravlje i očuvanje fizičkih i mentalnih sposobnosti vozača.

Obuka za sticanje stručnih kompetencija je samo deo procesa kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, što će imati dalekosežne pozitivne efekte na performanse preduzeća.

NOVE TEHNOLOGIJE ZAHTEVAJU STALNO UČENJE

Obrazovanje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije obezbeđuje odraslima, kontinuirano, sticanje kompetencija i kvalifikacija, neophodnih za lični i profesionalni  razvoj, rad i zapošljavanje, kao i društveno odgovorno ponašanje.

Ciljevi obrazovanja odraslih u Srbiji su:

 • Poboljšanje obrazovne strukture i unapređivanje mogućnosti zapošljavanja stanovništva
 • Stvaranja osnove za društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije
 • Povećanje profesionalne mobilnosti i fleksibilnosti radno aktivnog stanovništva
 • Smanjenje siromaštva, ostvarivanje jednakosti, socijalne uključenosti i međugeneracijske solidarnosti
 • Unapređivanje kvaliteta života-ličnog, porodičnog i socijalnog okruženja
 • Razvoj demokratije, interkulturalnosti i tolerancije
 • Integracija u evropski društveni i ekonomski prostor uvažavanjem evropskih okvira obrazovanja

Zakon o obrazovanju odraslih tretira obrazovanje odraslih u kontekstu celoživotnog učenja i njime je po prvi put regulisano neformalno obrazovanje i predstavljena mogućnost sticanja kvalifikacija tokom celog života. Celoživotno učenje predstavlja i neku vrstu „druge šanse“ za unapređivanje temeljnih veština i nudi mogućnost učenja na naprednijim nivoima. Time u kontekstu celoživotnog učenja, potreba stalnog usavršavanja postaje imperativ uz mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Image by Tania Rodriguez from Pixabay

PROGRAMI OBUKA AKREDITOVANI OD STRANE MINISTARSTVA PROSVETE

RICO TRAINING CENTRE sprovodi  PROGRAME OBUKA koji spadaju u kategoriju NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i usklađeni su sa važećim Direktivama Evropske unije i međunarodnim sporazumima.  Na tržištu je velika potražnja za profesionalnim vozačima, pa je njihov posao postao cenjen i atraktivan, dok se ujedno od vozača očekuje visok nivo znanja i veština, jer su zadaci na njihovom radnom mestu odavno prevazišli samo upravljanje vozilom. Organizujemo kompletan proces prekvalifikacije koji je namenjen:

 • Licima koja imaju vozačku dozvolu B kategorije, a žele da se zaposle na radnom mestu profesionalnog vozača C ili CE kategorije
 • Licima koja poseduju vozačku dozvolu(ili CPC) za C kategoriju, a žele da se zaposle na radnom mestu profesionalnog vozača CE, D ili DE kategorije

Program prekvalifikacije je osmišljen da olakša put od obuke do zaposlenja na radnom mestu-profesionalni vozač. Pohađanjem ovog programa, vozač stiče visok nivo teorijskih i praktičnih znanja, koja su neophodna za obavljanje poslova profesionalnog vozača, kako u domaćem tako i u međunarodnom saobraćaju.

Osim prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti drumskog saobraćaja, RICO TRAINING CENTRE nudi navedene usluge i iz sledećih oblasti:

 • Građevinarstva
 • Elektrotehnike
 • Mašinstva i obrade metala
 • Zdravstva
 • Ugostiteljstva
 • Ekonomije, prava i administracije
 • Bezbednosti i zdravlja na radu…

Na raspolaganju su Vam i usluge Profesionalnog i karijernog savetovanja, koji imaju za cilj da pomognu u donošenju odluka o izboru buduće profesije, obrazovnog usmerenja kao i kakvo nam okruženje najviše odgovara.

Kroz profesionalnu orijentaciju vršimo analizu ličnih sklonosti i potencijala kandidata u odnosu na realne mogućnosti, dok karijerno savetovanje nudi pomoćna znanja i veštine za kretanje kroz svet rada i zapošljavanja, ali i različite oblike obrazovanja (formalnog i neformalnog).

Obaveštavamo Vas o mogućnostima i uslovima zapošljavanja i sprovodimo mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa zakonom i Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja Republike Srbije, čije kriterijume i način sprovođenja utvrđuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

SRBIJI NEDOSTAJU PROFESIONALNI VOZAČI

U februaru 2021. godine, procenjeno je da je u Srbiji bila trenutna potražnja za više hiljada profesionalnih vozača, jer mnogi odlaze u Evropu da rade, dok se deo i penzioniše. Ljude ne treba zadržavati i sprečavati da odu, ali je neophodno da se iz unutrašnjih kapaciteta, sa evidencije nezaposlenih, prekvalifikuje značajan broj lica o trošku države.

Image by andreas160578 from Pixabay

Kako bi se što pre umanjile posledice manjka vozača, vlasnici firmi za prevoz traže od MUP-a da hitno menja deo Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, te da se granica za polaganje za C i E kategoriju spusti na 18 godina, a za D i E na 20 godina, čime bi se, smatraju, godišnje dobilo i do 2.000 mladih vozača.

Pored eventualnog pomeranja starosne granice, moguće rešenje je i u tome da srednje škole upisuju veći broj učenika za zanimanje vozač motornog vozila.

Treća mera je borba protiv sive ekonomije. Time bi se stvorio povoljniji ambijent za prevoznike koji legalno rade i povećanje plata vozačima, što bi delimično ublažilo njihov odlazak, ali ga sigurno ne bi zaustavilo u potpunosti.

KLJUČ USPEHA: KOMPETENTNOST, POSVEĆENOST, USKLAĐENOST I ISPLATIVOST

Ključ uspeha preduzeća je u efikasnom upravljanju ljudskim resursima, na njihovoj stručnosti i snalažljivosti, njihovom sveukupnom doprinosu, pa je neophodna kooordinacija upravljanja ljudskim resursima i upravljanja ostalim resursima u preduzeću, kako bi se ostvarili strategijski ciljevi. U savremenim tržišnim uslovima, znanje postaje dominantan resurs za stalan razvoj i napredak preduzeća. Glavne kompetentnosti zaposlenih se izgrađuju jedino kroz proces učenja i to celoživotnog učenja. Za povećanje efikasnosti ljudskih resursa, predlaže se model CCCC-competence, commitment, congruence i cost effectiveness-kompetentnost, posvećenost, usklađenost i isplativost. Viši menadžment mogao bi biti efikasan samo ako postoji: strateška integracija, funkcionalna fleksibilnost, komunikacija, prilagodljiva organizaciona struktura, velika posvećenost i kapacitet za upravljanje inovacijama.

 

Znanje čini razliku,
Vaš RICO TRAINING CENTRE

 

LITERATURA:
1. Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S.“Strategijski menadžment“, Institut za tržišna istraživanja, Beograd, 2000.
2. „Zakon o obrazovanju odraslih“, Sl. glasnik RS, br. 55/2013,88/2017-dr.zakon, 27/2018-dr.zakon i 6/2020-dr.zakon
3. Micić,R., Arsić, Lj., „Upravljanje ljudskim resursima u organizacijama“, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet, 2009.
4. http://www.efpr.edu.rs/Ekonomski%20pogledi/2-2010%20PDF/3.pd
5. http://www.economic-themes.com/pdf/et20091_01.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар