ЖЕЛИТЕ БИТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧ – Сазнајте како да стекнете право на лиценцу за транспорт опасне робе?

 • ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ADR УЛОГА И ЗНАЧАЈ ОБУКА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВОЗАЧА ВОЗИЛА, САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И МАНИПУЛАНАТА У ТОР-У У ЦИЉУ ПРУЖАЊА НЕОПХОДНОГ ЗНАЊА ПОЛАЗНИЦИМА, УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА

Озбиљан професионални возач мора проћи обуку о транспорту опасних материја (фото: pixabay.com)

 

Опасне робе су неминовни пратилац савременог, високо развијеног индустријског друштва и највећа количина опасне робе, по статистици, чак 63% се транспортује превозним средствима у друмском саобраћају. Уколико се опасне робе налазе у транспорту у одговарајућој амбалажи, обележене прописаним ознакама, са исправно попуњеним превозним документима, представљају опасан терет, који према ризику који собом носи, може да угрози живот и здравље људи и да изазове загађење животне средине. Сведоци смо, путем средстава јавног информисања, превртања цистерне капацитета 40.000 литара у којој су превожени нафтни деривати, када је исцурело око 2.000 литара дизел горива или пак фаталних акцидената у којима је такође учествовала цистерна са горивом, што је додатно појачало свест и расправу о одговарајућем начину руковања превозом опасне робе као и потребу за управљањем ризиком који укључује преглед транспортних метода и процену сигурнијих метода и видова транспорта, као и поступање у складу са њима.

АDR (скраћеница од француског назива уговора „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“) као међународни појам који је у траспортној бранши толико распрострањен да га готово свако разуме, представља Европски споразум о међународном друмском превозу опасних роба, склопљен у Женеви 30. септембра 1957. године под покровитељством Економске комисије Уједињених нација за Европу који је ступио на снагу 29. јануара 1968. године. Од 01. јануара 2021. године, након одлуке страна уговорница Споразума, ревидираном верзијом, уклоњена је реч „европски“ у новом издању ради признавања глобалног статуса ADR-а и као подстицај свим државама чланицама Уједињених нација да се придруже и у потпуности га примене, подржавајући напредак ка циљевима безбедности на путевима циљева одрживог развоја. Споразум о међународном друмском превозу опасних роба (АDR) значајан је алат за олакшавање трговине што потпомаже у смањењу ризика од протекционизма.
Намеће се, као императив, стварање услова за безбедно одвијање транспортног процеса са опасним теретом који подразумева утврђивање правила која уредјују наведени процес.

Транспорт опасне робе (ТОР) на територији Републике Србије одвија се у складу са Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018-др.закон 10/2019-др.закон), подзаконским актима донетих на основу нашег закона и одредбама потврђених међународних уговора:

1) Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе (АDR) односно Споразума о међународном друмском превозу опасних материја („Службени лист СФРЈ-Међународни уговори“, бр. 59/72 и 8/77, Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 2/10 и 14/13), са накнадним изменама и допунама;

2) Конвенције о међународним превозима железницама (COTIF) од 9. маја 1980. године, Додатак Ц-Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (РИД) (Службени лист СФРЈ-Међународни уговори“, број 8/84, „Службени лист СРЈ-Међународни уговори“, број 3/93, „Службени гласник РС“, број 102/07 и „Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 1/10, 2/13 и 17/15), са накнадним изменама и допунама;

3) Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) од 26. маја 2000. године („Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 3/10, 1/14 и 7/15), са накнадним изменама и допунама.
Класификација опасне робе је груписање опасних роба према опасности, а класа представља групу опасних роба истих или сличних опасности. Према физичко-хемијским особинама, опасну робу разврставамо по следећим класама:

 • Класа 1 Експлозивне материје и предмети
 • Класа 2 Гасови
 • Класа 3 Запаљиве течне материје
 • Класа 4.1 Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје, материје подложне полимеризацији и експлозивне чврсте материје умањене осетљивости
 • Класа 4.2 Самозапаљиве материје
 • Класа 4.3 Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове
 • Класа 5.1 Оксидирајуће материје
 • Класа 5.2 Органски пероксиди
 • Класа 6.1 Отровне материје
 • Класа 6.2 Заразне материје
 • Класа 7 Радиоактивне материје
 • Класа 8 Нагризајуће материје
 • Класа 9 Остале опасне материје и предмети

Зона утицаја опасне робе представља радијус од места односно извора (нпр. места саобраћајне незгоде) до крајње границе негативног утицаја опасне робе по здравље, загађење животне средине и штету на добрима и приватној својини, узроковано истицањем опасне робе из товарног простора. Количина опасне робе која се излије током акцидентне ситуације директно утиче на величину последица и снагу ослобођене енергије опасне робе од експлозије, генерисане количине топлоте од пожара и сл. Теренске/топографске карактериситке могу имати утицај на ефекат: накупљања опасне робе на једном месту (у котлинама се формирају велике баре опасних течности и сл.) и ефекат дисперзије(ширења) опасних течности или гасова.

Опасним материјама могу бити загађени земља, вода и ваздух и тиме постаје неопходно спровођење мера заштите од могућих удеса (пожара, изливања, просипања, исцуривања хемикалија..), као и мере за отклањање последица у случају саобраћајних незгода.

Учесници у транспорту опасне робе су упознати са захтевима који постоје у националној регулативи и ADR-у за своју улогу у транспорту и према врсти и обиму предвидивих опасности, дужни су да предузму прописане мере, како би спречили ванредни догађај, односно у највећој могућој мери умањили последице ванредног догађаја. Пошиљалац, превозник и прималац као основни учесници у транспорту опасне робе, морају бити регистровани за обављање делатности. На захтев пошиљаоца или примаоца, односно организатора транспорта издаје се дозвола за транспорт, која мора да садржи:

Податке о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и примаоцу; УН број опасне робе као и податке и потврде прописане у ADR/RID; податке о врсти, количини, хемијском и физичком саставу опасне робе, као и врсти амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за транспорт опасне робе; навођење трасе кретања(итинерар); навођење места утовара и истовара; време почетка и предвиђено време завршетка транспорта; податке о превозном средству, као и возачу за транспорт опасне робе у друмском саобраћају; време и место предвиђено за одмор; одобрење надлежног органа суседне државе на основу кога се одобрава увоз или транзит; назив улазног и излазног граничног прелаза. Превозници опасних роба се препознају по две стандардизоване ознаке – наранџасте табле (са предње и задње стране возила), рефлектујуће наранџасте боје, оивичене и хоризонтално подељене на пола, црним цртама. Број дат у горњем делу је Кемлеров код а у доњем делу одговарајући број дат Препоруком УН за транспорт опасних роба. Свака опасна супстанца има свој УН број који је четвороцифрен. (нпр. бензин има број 1203)

Пример наранџасте табле са Кемлеровим кодом и УН бројем

Од посебне важности је питање сагледавања могућности да возила која транспортују опасну робу имају приоритет приликом преласка државне границе, како се опасна роба не би превише беспотребно задржавала у граничном појасу и на тај начин угрожавала безбедност осталих учесника у саобраћају и животну средину. Осим тога, постоји и проблем недовољног броја ангажованих стручних лица-саветника за безбедност у ТОР-у, недовољно познавање и примењивање законских процедура. Застарелост возног парка и нелојална конкуренција су додатни проблеми који отежавају ситуацију у целости.

Сходно ризику који собом носи али истовремено улози и значају транспорта опасне робе, стављен је посебан акценат на:

 • обуке за оспособљавање учесника транспорта опасне робе у друмском саобраћају, као и на питање
 • коме поклонити поверење и обратити се за стручну помоћ, како би се постигао полазни циљ да се усвојеним и примењеним знањем и познавањем прописа, транспорт опасне робе несметано одвија у складу са важећим прописима, да се управља ризиком и превенирају акциденти чиме се води брига о здрављу и заштити животне средине, те је подједнака одговорност на сваком појединцу.

„RICO TRAINING CENTRE“  је лиценцирани организатор стручног оспособљавања код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, који вам обезбеђује едукацију за возача возила и манипуланта у области транспорта опасне робе у друмском (ADR) и железничком саобраћају (RID), услугу екстерног саветника за безбедност у ТОР-у према одредбама међународних ADR/RID, као и услугу консалтинга свим фирмама које немају саветника за безбедност. Наш тим чине лиценцирани стручњаци који поседују дугогодишње искуство у раду из области која је предмет обуке, поседујемо савремену опрему и сва потребна наставна средства за едукацију и потпуно смо посвећени сваком нашем полазнику.

Обука за оспособљавање возача возила у транспорту опасне робе-ADR возач

Сходно Члану 43. Закона о транспорту опасне робе: Учесник у транспорту дужан је да транспорт опасне робе повери возачу који има важећи сертфикат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне робе (ADR сертфикат за возача) у складу са ADR, који издаје министарство, са роком важења од пет година од када је ималац сертификата положио испит за први основни курс или испит за први свеобухватни(вишенаменски) курс.

Сходно Члану 44. Закона о транспорту опасне робе: возилом за транспорт опасне робе управља возач који:

 1. има важећи сертификат за возача,
 2. је упознат са својим обавезама и посебним условима за траспорт одређене робе у складу са АДР,
 3. се уверио да су на возило утоварени комади за отпрему означени одговорајућим натписима, односно ознакама опасности
 4. је дужан да провери исправност опреме за праћење возила које превози опасну робу,
 5. управља возилом које је означено одговарајућим наранџастим таблама, односно ознакама опасности,
 6. поседује превозну документацију у складу са АДР.

У складу са Законом о транспорту опасне робе Републике Србије и ADR Споразумом кандидати-возачи опредељују се за један од следећих курсева:

1. КУРС ОСНОВНОГ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
2. КУРС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТРАНСПОРТ У ЦИСТЕРНАМА
3. КУРС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈА И ПРЕДМЕТА КЛАСЕ 1
4. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ОБНОВУ ЗНАЊА

Кандидат-возач пре обуке добија потребне материјале за рад, а по завршеној обуци, стиче ПОТВРДУ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ за возача возила у транспорту опасне робе која је услов за полагање испита. Полагање испита се врши у организацији Одсека за транспорт опасне робе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у унапред дефинисаним терминима.

Обука за оспособљавање саветника за безбедност у транспорту опасне робе-ADR САВЕТНИК

На основу пододељка 1.8.3.1 ADR, Саветник за безбедност мора да буде именован у предузећу чија је делатност везана за транспорт опасних роба у друмском саобраћају или који обавља радње повезане са тим транспортом (паковање, утовар, пуњење или истовар), чији се задатак састоји у томе, да помогне у спречавању ризика, који произлазе из таквих активности, по лица, имовину и животну средину. Ради се о лицу које има важећи сертификат којим доказује да је стручно оспособљен према јединственом програму који је предвиђен обуком. Сертификат саветника за безбедност важи 5 година и његова важност може да се продужи после обуке за обнову знања и полагања испита.

Главни задатак Саветника за безбедност везано за одговорност руководиоца предузећа, је да за делатност предузећа проналази одговарајућа средства, начине и одговарајуће мере за примену важећих одредби, под оптималним условима безбедности, ради олакшаног спровођења делатности.

Задаци саветника за безбедност у превозу опасне робе, дефинисани у пододељку 1.8.3.3 ADR:
– праћење примене прописа који се односе на транспорт опасне робе
– саветовање руководства предузећа у активностима везаним за транспорт опасне робе
– израда годишњег извештаја за руководство предузећа или локалне органе власти о активностима предузећа у вези са транспортом опасне робе

У случају ванредног догађаја/акцидента у току транспортног процеса са опасним робама, саветник за безбедност у ТОР-у је обавезан да поднесе извештај руководству предузећа или по потреби локалним властима.

Кандидат за саветника пре обуке добија материјале за рад, а по завршеној обуци стиче потврду о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе која је услов за полагање испита. Полагање испита се врши у организацији Одсека за транспорт опасног терета Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у терминима које они дефинишу.

Обука за оспособљавање манипуланата који рукују опасним робама у транспортном процесу

Манипуланти који рукују опасним теретом у транспортном процесу морају на безбедан начин да рукују са опасним теретом на манипулационим местима и у случају акцидентних ситуација одговарајуће да реагују.
Обука је намењена свим непосредним учесницима у транспортном процесу опасног терета, у оном делу који се одвија на манипулационом месту, при утовару, истовару, претовару или ускладиштењу истог.

Све наведене обуке као и много више од тога, „RICO TRAINING CENTRE“  вам нуди и реализује у центру у Београду, као и у партнерским центрима у Крагујевцу, Пожеги, Ужицу. Од марта месеца 2021. године остварена је сарадња са још два нова центра: Центар у Старој Пазови у оквиру Ауто центра Вучковић као и Центар у Новом Саду у оквиру Високе техничке школе струковних студија.


Предност „RICO TRAINING CENTRE“  састоји се у дугогодишњем искуству, поузданости и стручности наших сарадника. Будите правовремено обавештени и обучени, будите раме уз раме са најбољима.

Коришћени извори у писању блога: „Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018-др.закон 10/2019-др.закон)
www.visokaskola.edu.rs-vladimir.popovic, www.safetyadr.com
ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар