ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ: Дино Мерлин забранио српске заставе у београдској „Арени“

  • Ор­га­ни­за­то­ри ко­н­це­р­та Ди­на Ме­р­ли­на сао­п­шти­ли су да 24. и 25. ок­то­бра у бео­гра­д­ску Ко­м­банк аре­ну по­се­тио­ци не­ће мо­ћи да уђу ако са со­бом бу­ду по­не­ли ср­п­ске за­ста­ве.

zastava
– Ор­га­ни­за­то­ри апе­лу­ју да са со­бом на ко­н­це­рт не но­си­те тран­спа­рен­те, за­ста­ве, упа­ља­че, шми­н­ку, па­р­фе­ме, ки­шо­бра­не, ко­ва­ни но­вац, хра­ну и со­ко­ве, ко­је не­ће би­ти мо­гу­ће уне­ти у дво­ра­ну то­ком де­та­љ­не кон­тро­ле обез­бе­ђе­ња – на­во­ди се у сао­п­ште­њу Ме­р­ли­но­ве прес-слу­жбе.

Извор: Информер

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.

Оставите коментар