Општини Билећа негативно мишљење ревизора за финансијске извјештаје

  • Општина Билећа у 2019. години направила је бројне пропусте у раду, на које су ревизори указали у извјештају за 2019. годину. Финансијским извјештајима Општине Билећа за 2019. годину ревизори су дали негативну оцјену, док је извјештају о усклађености дато мишљење с резервом.

Како је појашњено, годишњи финансијски извјештај Општине Билећа не приказује објективно финансијско стање имовине и обавеза, прихода, примитака, расхода и издатака, као ни извршење буџета за 2019. годину. Општина Билећа није извршила попис имовине и обавеза у складу са законским роковима. Такође, основ за негативно мишљење је и то што Општина у консолидовани биланс стања није укључила нето капитал јавних установа и предузећа.

У ревизорском извјештају је наведено да је Општина прецијенила приходе од концесионих накнада, а позајмице од Хидреоелектрана на Требишњици није евидентирала у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

“Расходи за материјал за посебне намјене су прецијењени у износу од 12.615 КМ и расходи за текуће одржавање у износу од 1.270 КМ, а потцијењене су залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и набавна вриједност ситног инвентара, ауто-гума, одјеће и обуће за износ од 13.885 КМ, јер набавке наведених залиха нису евидентиране у складу са чланом 59. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике”, наведено је оцјени главног ревизора.

Надлежни, између осталог, нису правилно евидентирали уплате од продаје земљишта и објеката ранијих година, а дио прилива и одлива готовине или нису исказивали или су их исказивали дјеломично.

Мишљење с резервом за извјештај о усклађености

Ревизор је у погледу усклађености Општини Билећа дао мишљење с резервом. Извјештај је указао да су поступци јавних набавки путем директних споразума у 2019. години провођени дијељењем јавних набавки, што није у складу са Законом о јавним набавкама.

“Наведено се односи на набавку извођења радова на замјени постојећих и уградњи нових ивичњака, санацију оштећених бетонских тротоара, набавку тампона за насипање пута и за насипање локалних макадамских путева, изградњу бетонских тротоара, извођење радова на глодању асфалтне површине са одвозом на депонију”, стоји у извјештају.

Ревизор је указао и на то да буџет Општине Билећа за 2019. годину није припремљен и донесен у складу са буџетским календаром, није донесена ни Одлука о привременом финансирању и није извршен ребаланс буџета, што није у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске.

Такође, наведено је да колективни уговор за запослене у Општинској управи Билећа није усклађен са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, у дијелу који се односи на коефицијенте за обрачун плата запослених. Рјешење о плати функционера није усаглашено са Одлуком о платама и другим примањима функционера Општине Билећа у погледу утврђивања коефицијента.

Општина није донијела план за измирење неизмирених обавеза пренесених из 2018. године, што није у складу са Законом о фискалној одговорности у РС.

Нетранспарентност приликом додјеле грантова

У ревизији је закључено да је додјела средстава гранта вршена на основу захтјева корисника, одлукама начелника општине, изузев оних грантова који су планирани буџетом (Дом здравља, ЈЗУ Апотека Билећа, Борачка организација општине Билећа). Приликом трошења средстава гранта у 2019. години није обезбјеђена транспарентност и једнакост , јер није било јавних позива за додјелу средстава гранта те нису донијета интерна правила којима би се одредио процес додјеле средстава.

Главни ревизор је у дијелу финансијских извјештаја донио седам препорука, које се односе на уочене неправилности, а чију би примјену требало да обезбиједи начелник општине. У дијелу који се односи на усклађеност пословања, препоруке се односе на запошљавање радника и приправника у складу са законом, затим препорука да се колективни уговор усклади са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе те да се коефицијенти плата ускладе са измјенама Закона о раду. Будући да су уочене мањкавости, ревизор је указао и на потребу поштовања Закона о раду у погледу закључивања уговора о дјелу, привременим и повременим пословима.
Начелник није испоштовао препоруке ревизора ни из 2016. године

Глава служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је и 2016. године финансијску ревизију Општине Билећа и том приликом донијела 23 препоруке. Од тога, Општина Билећа на челу са сада бившим начелником Миљаном Алексићем је провела само шест препорука, четири дјелимично, док 13 препорука уопште није провела.

Николија Бјелица Шкриван /ДИРЕКТ ПОРТАЛ

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар