Proklamacija bosansko-ercegovačkih ustanika na Evropu iz 1882. godine